Program konferencie

13. jún 2019

9:00 - 10:00

registrácia účastníkov

10:00 - 10:25

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc

Monitorovanie a hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd na Slovensku

10:25 - 10:50

prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD.

Stav rybích spoločenstiev na Slovensku

10:50 - 11:15

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

Ako ryby reagujú na sprietočnenie ramien - skúsenosti z Dunaja

11:15 - 11:25

Prestávka (Coffee break)

11:25 - 11:50

doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

Revitalizace potoků - příklady realizovaných akcí v ČR

11:50 - 12:30

Ing. Tomáš Just

K aktuálním otázkám ekologizace správy vodních toků

12:30 - 13:30

Obed

13:30 - 13:55

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska

13:55 - 14:20

Ing. Martin Mišík, PhD.

Vodohospodárske aspekty revitalizačných zámerov v starom koryte Dunaja

14:20 - 14:45

Mgr. Pavel Kožený

Vztah hydromorfologických fenoménů vodního toku a společenstev vodních bezobratlých

14:45 - 15:00

Prestávka (Coffee break)

15:00 - 15:25

Ing. Martin Sucharda

Využití mrtvého dřeva při revitalizaci toků

15:25 - 15:50

Ing. Katarína Holubová, PhD.

Morfologický vývoj koryta Dunaja vo vzťahu k vodohospodárskym úpravám rieky a možnostiam zlepšenia vodného režimu v ramennej sústave

15:50 - 16:15

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.

Bratislavský Dunajský park

16:15

ukončenie konferencie

Kontaktný formulár (nie registrácia)

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...